Łu­kasz Kar­wow­ski wy­re­ży­se­ro­wał po­nad 170 re­klam te­le­wi­zyj­nych. Re­ali­zo­wał pro­duk­cje re­kla­mo­we dla: Bella, Daewoo, Danone, Grants, GSM Plus, Jelfa, Johnson & Johnson, KRKA, LOT, Lotto, MK Cafe, Nestle, Old Spice, PZU, Unilever, US PHARMACIA, Van den Bergh Foods i in­nych. Jego re­kla­my otrzy­ma­ły wie­le na­gród na fe­sti­wa­lach.

Zaj­mu­je się rów­nież re­ży­se­rią fil­mów fa­bu­lar­nych: m. in. ”No­vem­ber” („Li­sto­pa­d”) (z­dję­cia Pa­weł Edel­man, wyst. Ma­ri­ne Del­ter­me, Bar­tło­miej Topa, Ju­dith Hen­ry) „Po­łu­dnie – Pół­noc” (z­dję­cia Ma­rek Raj­ca, wyst. Agniesz­ka Gro­chow­ska, Bo­rys Szyc, Ro­bert Więc­kie­wicz) „Ma­ła Wiel­ka Mi­łość” (zdję­cia Ar­ka­diusz To­miak, wyst. Jo­shua Le­onard, Agniesz­ka Gro­chow­ska, Ro­bert Fo­ster)

Pry­wat­nie mąż We­ro­ni­ki Kar­wow­skiej i tata czwór­ki dzie­ci.